รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 English through movies
สถานที่เรียน : ห้องภาษาต่างประเทศ
1.ครูกนกพร ทำดี
- - - 20 20
2 painting
สถานที่เรียน : ห้อง 223
1.ครูทิลารัตน์ หนูปก
- - - 15 15
3 Basketball
สถานที่เรียน : สนามกีฬาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
1.คุณครูกฤษณะ ถึกไทย
- - - 18 18
4 Board Game
สถานที่เรียน : ห้องเรียนคณิตศาสตร์
1.ครูอชิตา หาดอ้าน
- - - 15 15
5 Cross word
สถานที่เรียน : ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ
1.ครูพรภัทรา ศรีจันทร์อินทร์
- - - 15 15
6 Energy
สถานที่เรียน : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
1.ครูระพี ทองอินทร์
- - - 15 15
7 English Melody
สถานที่เรียน : ภาษาต่างประเทศ
1.ครูรัชฎาภรณ์ นันธิษา
- - - 18 7
8 I can do
สถานที่เรียน : ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ
1.ครูณัฐวี เซี่ยวชูศักดิ์
- - - 15 4
9 IT Club
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 225
1.ครูสุมัฌญาห์ จุลเจือ
- - - 21 21
10 Math Clinic
สถานที่เรียน : โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
1.ครูกัลยา เลี้ยงถนอม
- - - 30 30
11 Series around the world
สถานที่เรียน : ห้องภาษาต่างประเทศ
1.ครูรดาการ ต๊ะแก้ว
- - - 15 15
12 Sing a song on digital platform
สถานที่เรียน : ห้อง 123
1.ครูกิ่งแก้ว นามวงษ์
- - - 15 15
13 SMING PEED
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.ครูชบาไพร บัวแก้ว
- - - 18 17
14 To Be Number One
สถานที่เรียน : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
1.ครูประยุทธ เกตุบรรเทิง
- - - 15 15
15 เก็บขวด/ลดขยะ
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.ครูศุภวดี มนต์เนรมิตร
- - - 15 15
16 เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพตน
สถานที่เรียน : สวนเกษตร
1.ครูปาริชาต สุทธิวารี
- - - 18 18
17 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : คณิตศาสตร์
1.คุณครูพลาดร วิสมล
- - - 15 15
18 คนค้นคำ
สถานที่เรียน : ห้องกิจการ
1.ครูวาทิน สิทธิถาวร
- - - 18 18
19 โครงงานคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 221
1.บุญค้ำ จุลเจือ
- - - 17 17
20 โครงงานวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
1.ครูเพ็ญพรรณ ประสานวงษ์
- - - 15 2
21 งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.ครูภาคิน กุดแถลง
- - - 17 17
22 เซปัคตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามกีฬาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
1.ครูเฉลิมศักดิ์ ดอนมอญ
- - - 15 15
23 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.ครูอรรถพล ศรีสถานนท์
- - - 20 20
24 ดนตรีนาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนดนตรีไทย
1.ครูอรรถพล ศรีสถานนท์
- - - 15 15
25 เด็กวิทย์คิดสนุก
สถานที่เรียน : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
1.ครูนภาลัย ทองอินทร์
- - - 15 14
26 เต้นเพื่อชีวิต
สถานที่เรียน : สนามกีฬาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
1.ครูวันวิสา ซื่อสมาน
- - - 10 10
27 เตรียมคณิตพิชิตโอเนต
สถานที่เรียน : ห้องวิชาการ
1.ครูปัทมา อนันต์
- - - 18 18
28 เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย
สถานที่เรียน : ห้องภาษาต่างประเทศ
1.ครูมนต์รวี เทียบทอง
- - - 15 15
29 ทดลองวิทย์
สถานที่เรียน : ห้องวิทย์
1.ครูนเรศ ลาภอนันต์
- - - 15 15
30 ท่องโลกวรรณคดีไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 312
1.ครูหนึ่งหทัย ชัยรัตน์
- - - 15 15
31 ทำการบ้าน/ติว
สถานที่เรียน : ห้องสังคม
1.ครูอภิญญา เจริญกิจ
- - - 15 15
32 นาฏศิลการละคร
สถานที่เรียน : ห้องเรียนศิลปะ
1.ครูนวรัตน์ บุญดีนิธิสิงห์
- - - 10 4
33 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 3
1.ครูนวรัตน์ บุญดีนิธิสิงห์
- - - 15 15
34 นานาคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์
1.ครูศุพรลภัส พรประสิทธิ์
- - - 15 15
35 แนะแนว
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูพรมาตา รัตนตะคุ
- - - 10 10
36 เพื่อนช่วยเรียน
สถานที่เรียน : ห้อง 323
1.ครูจุไรรัตน์ เอมพิทักษ์
- - - 15 15
37 ภาษาจีน
สถานที่เรียน : ห้องภาษาจีน
1.ครูกีรติ ประสพพรังสี
- - - 17 17
38 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : ภาษาไทย
1.ครูฤดี ยิสารคุณ
- - - 18 18
39 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย
สถานที่เรียน : ห้องสังคม
1.ครูพัชรี สมุทประภูติ
- - - 15 15
40 ยุวบรรณรักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูกมลชนก กำเนิดสินธุ์
- - - 20 20
41 รด.จิตอาสา
สถานที่เรียน : ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ
1.คุณครูภาณุพงศ์ มูลกำเหนิด
- - - 24 24
42 รักบี้ฟุตบอล ม.ปลาย
สถานที่เรียน : สนามกีฬาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
1.คุณครูกฤษณะ ถึกไทย
- - - 15 15
43 รักบี้ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามกีฬาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
1.คุณครูกฤษณะ ถึกไทย
- - - 15 15
44 รักษ์โลก
สถานที่เรียน : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
1.ครูกาญจณี จำนงค์พล
- - - 12 12
45 รักษ์สุขภาพ
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.ครูคัทลียา ใจเย็น
- - - 15 15
46 เรียงร้อยถ้อยคำ
สถานที่เรียน : ภาษาไทย
1.ครูอุดมลักษณ์ ฉวนพยัคฆ์
- - - 15 15
47 ลักเรียนวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ
1.ครูภานุมาศ วิสียา
- - - 12 12
48 วงดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.ครูกลินท์ ภานุมนต์วาที
- - - 20 17
49 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.ครูกลินท์ ภานุมนต์วาที
- - - 20 20
50 วอลเล่ย์บอล
สถานที่เรียน : สนามกีฬาโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
1.ครูจเร ครองธรรม
- - - 20 20
51 วิดีโอสื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
1.ครูภาณุพันธ์ จันทร์ส่องศรี
- - - 15 15
52 วิถีไทย
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 331
1.ครูรุ่งรัตน์ สมอคำ
- - - 15 15
53 วิถีพุทธ
สถานที่เรียน : สังคม
1.ครูธนรัตน์ ลำพันธ์
- - - 15 15
54 เวทย์คณิต
สถานที่เรียน : คณิตศาสตร์
1.ครูศศิชา มีกูล
- - - - - 10 10
55 ศิลปประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ภาษาไทย
1.ครูสายบัว กิตติสรภาคย์
- - - 18 18
56 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.ครูธิดา หาดอ้าน
- - - 15 15
57 ศิลปะการจับจีบผ้า
สถานที่เรียน : ห้องเรียนภาษาไทย
1.ครูกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์
- - - 15 11
58 ส่งเสริมความเป็นเลิศงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.ครูภาคิน กุดแถลง
- - - 14 14
59 ส่งเสริมประชาธิปไตยและstrong จิตพอเพียงต้านทุจริต
สถานที่เรียน : ห้องสังคม
1.ครูสุริยา รอดสบาย
- - - 15 15
60 สนุกคิดกับวิทย์
สถานที่เรียน : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
1.ครูรุ่งนภา ครองธรรม
- - - 15 13
61 หมากกระดาน
สถานที่เรียน : คณิตศาสตร์
1.ครูรุ่งนภา สรรพศรี
- - - 18 18
62 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.ครูสุภาภรณื ทวีผล
- - - 18 18